השקעה UNE, DES OBJECTIFS

 • Comprendre le contexte juridique de l'entreprise
 • Apprendre les fondements du Droit מסחרי et חברתי
 • Savoir calculer les אלמנטים דה paie, établir un בעלון דה paie et se servir d'un logiciel דה Gestion דה paie
 • Maîtriser les פעולות פוסט paie: מהדורה des journaux, contrôle URSSAF, Avantage salarial, annuelles הצהרות ...
 • Apprendre א 'מגור תיקים les du אנשי et à suivre sociaux תיקים les
 • Savoir communiquer en רופא מתמחה et externe

האו"ם מקצוע

Ce Titre vous פרמט דה maîtriser:

 • Les mécanismes d'שכלול du בעלון דה salaire
 • Le traitement des données הקרוב א 'לה Paie
 • L'Etablissement des הצהרות sociales
 • L'שכלול des tableaux דה bord sociaux

האו"ם Emploi

100% des titulaires du Titre certifie דה Gestionnaire דה Paie ont trouvé un Emploi dans les 6 מואיז après l'obtention דה Leur Titre. *

«המקצוע de la paie: une réelle pénurie. Les entreprises peinent א recruter sur les Postes שוכנת לה paie. Constat étonnant אלור qu'un Poste sur deux inclue CES enjeux. »WWW.FOCUSRH.COM

«Deux mille נקוב dans les דיקס ans א venir: c'est le nombre de comptables et gestionnaires דה paie que les entreprises דה toutes tailles devraient recruter. »WWW.FRANCEINFO.FR

GESTIONNAIRE DE PAIE - titre RNCP DE niveau 3 RECONNU PAR L'etat: השקעה LA EN בפירוט

ערוצים DE השקעה STAGE תליון LA השקעה GESTIONNAIRE DE PAIE - titre RNCP DE niveau 3 RECONNU PAR L'etat.

שלב ou המשימה en entreprise דה 6 מואיז א temps Plein המשימה avec adaptée aux exigences du Titre

ou

alternance Hors optionnel (nous consulter) examens ידיעות PRATIQUES COMMENT être ADMIS א 'לה השקעה GESTIONNAIRE DE PAIE - titre RNCP DE niveau 3 RECONNU PAR L'etat?

 • Être titulaire du Bac
 • Ou être titulaire d'un Titre RNCP certifie דה niveau 4

COMMENT SE DÉROULENT LES EXAMENS DE LA השקעה GESTIONNAIRE DE PAIE - titre RNCP DE niveau 3 RECONNU PAR L'etat? הפעלות Plusieurs נקוב organisées פריז, ליל et ליון.

שפת ההוראה של התוכנית:
צָרְפָתִית

ראה עוד 17 תוכניות שמוצעות על ידי INEAD »

קורס זה הוא מקוון
Start Date
הרשמה פתוחה
Duration
1 שנה
תכנית מלאה
לפי מיקום
לפי תאריך
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה
Start Date
הרשמה פתוחה
מועד אחרון להגשת בקשה

הרשמה פתוחה

Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date
Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date